Contributie:

  • Voor 2024 is de contributie vastgesteld € 30,– per jaar.
    Wanneer u gebruik maakt van automatische incasso ontvangt u een korting van € 1,50.
  • U dient het contributiebedrag voor 1 maart van elk jaar over te maken op rekeningnummer: NL06 INGB 0003944417 t.n.v. KBO Stad Utrecht.
  • Wanneer u gebruik maakt van automatische incasso wordt het contributiebedrag uiterlijk 1 maart van u  rekening afgeschreven.
  • Wanneer u nog geen gebruik maakt van de automatische incasso kunt u hiervoor een incassoformulier aanvragen bij de ledenadministratie van de KBO-stad Utrecht.
  • Het lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één jaar.

Beëindigen Lidmaatschap:

  • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden per post of per email aan de ledenadministratie voor 1 december van het kalenderjaar. 
  • Het lidmaatschap wordt door u zelf of bij overlijden opgezegd door u partner of door degene die belast met de afhandeling van u overlijden.
  • Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden ook de voordelen van het lidmaatschap beëindigd.