Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Oefenen.nl

Oefenen.nl

Oefenen.nl, is het online startpunt voor iedereen die zijn basisvaardigheden verder wil verbeteren. Je oefent met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld.

Oefenen.nl, is dé plek waar (jong)volwassenen, maar ook ouderen, kunnen oefenen om hun basiskennis en vaardigheden te verbeteren. Zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. Maar ook omgaan met geld, opvoeding en gezondheid. Individueel en in eigen tempo. Op een laagdrempelige en interactieve manier. De oefenmaterialen helpen hen om te groeien, leren en te ontwikkelen. Om beter mee te doen aan de maatschappij. 480.000 mensen hebben een account op Oefenen.nl. Met 200.000 bezoeken per maand is Oefenen.nl een belangrijk leermiddel op het gebied van volwasseneneducatie.

Een groot deel van de programma’s bestaat uit video’s, animaties en interactieve oefeningen. Op deze manier wordt leren extra aantrekkelijk. Mensen die het oefenprogramma succesvol doorlopen, ontvangen een certificaat.

Er zijn trainingen voor bijvoorbeeld de Tablet met het iOS systeem (iPad) en de Tablet met het Android systeem. Ook de training Klik & Tik is een van de trainingsmogelijkheden.

Meer informatie op https://www.oefenen.nl