Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij verplicht een aantal gegevens te publiceren op onze website. Hier vindt u al deze gegevens op een rijtje, eventueel met links naar betreffende pagina’s of documenten.

Naam

  • KBO Utrecht (voluit: Katholieke Bond van en voor Ouderen in de provincie Utrecht)
  • KBO Provincie Utrecht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 40479746 te Utrecht.
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 008965298.

E-mailadres: info@kboprovincieutrecht.nl

De statutaire doelstelling van KBO provincie Utrecht luidt

Artikel 2 uit de statuten

De Bond is een organisatie van en voor ouderen en stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen.

Verder streeft de Bond ernaar de gelijkwaardigheid van de ouderen aan de overige leden van de samenleving gestalte te geven en te streven naar een optimaal welzijn voor ouderen, in het bijzonder die van de in artikel 4 bedoelde leden.

De katholieke levensbeginselen vormen de grondslag van de vereniging.

Op hoofdlijnen

De kerntaak van KBO Utrecht is het ondersteunen van de KBO afdelingen binnen de provincie Utrecht.

De jaarverslagen, inclusief het financieel jaarverslag kunt u hieronder nalezen.

Bestuur

Het bestuur van de provincie wordt gevormd d Dit oor de in de Algemene Ledenvergadering in functie te benoemen voorzitter en maximaal zes personen uit de leden, eveneens te benoemen door de Algemene Ledenvergadering.

Het beloningsbeleid

De bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten.