ANBI

Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij verplicht een aantal gegevens te publiceren op onze website. Hier vindt u al deze gegevens op een rijtje, eventueel met links naar betreffende pagina’s of documenten.

Naam

  • KBO Utrecht (voluit: Katholieke Bond van en voor Ouderen in de provincie Utrecht)
  • KBO Provincie Utrecht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 40479746 te Utrecht.
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 008965298.

E-mailadres: info@kboprovincieutrecht.nl

De statutaire doelstelling van KBO provincie Utrecht luidt

Artikel 2 uit de statuten:
De Bond is een organisatie van en voor ouderen en stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen.

Verder streeft de Bond ernaar de gelijkwaardigheid van de ouderen aan de overige leden van de samenleving gestalte te geven en te streven naar een optimaal welzijn voor ouderen, in het bijzonder die van de in artikel 4 bedoelde leden.

De katholieke levensbeginselen vormen de grondslag van de vereniging.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

De kerntaak van KBO Utrecht is het ondersteunen van de KBO afdelingen binnen de provincie Utrecht. Het Werkplan 2022 kunt hier lezen. Het Jaarverslag 2020, inclusief financieel jaarverslag en verslag Financiële Controle Commissie kunt u hier nalezen. Beide documenten zijn goedgekeurd in de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering.

Ledenraad

De Algemene Ledenvergadering bestaat uit 1 of meerdere vertegenwoordigers per aangesloten afdeling.

De Ledenraad heeft als kerntaak het scheppen van kaders voor het strategisch beleid, het goedkeuren van het te voeren strategisch beleid en de daarop gebaseerde begroting en het goedkeuren van het gevoerde beleid, inclusief het (financieel) jaarverslag.

Bestuur

Het bestuur van de provincie wordt gevormd door de in de Algemene Ledenvergadering in functie te benoemen voorzitter en maximaal zes personen uit de leden, eveneens te benoemen door de Algemene Ledenvergadering.

Het beloningsbeleid

De bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Bij KBO provincie Utrecht werkt 1 zzp’er als beroepskracht. Zij wordt gehonoreerd conform Overeenkomst van Opdracht.