Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Over ons

Over ons

KBO Provincie Utrecht is een van de 11 provinciale KBO 's in Nederland, ook wel genoemd de Bond. Deze 11 Bonden zijn lid van de landelijke federatieve koepel, de Unie KBO, met in totaal circa 180.000 leden. De Unie KBO is de grootste ouderenbond in ons land. Unie KBO is een katholieke belangenorganisatie voor senioren van 50 jaar en ouder.
KBO Provincie Utrecht heeft 18 afdelingen met ca. 9.500 leden.17 afdelingen zijn plaatselijk actief en behartigen lokaal de belangen van ouderen, maar zijn vooral ook een ontmoetingspunt voor hun KBO-leden door de uitvoering van talloze activiteiten. U vindt deze afdelingen en de gegevens onder het tabblad ‘Afdelingen’. Voor ieder die niet bij een plaatselijke afdeling kan of wil, c.q. woont waar geen plaatselijke afdeling is, bestaat de mogelijkheid lid te worden van de provinciale "KBO-Nestorafdeling". Onder het hoofdstuk “Afdelingen/Nestorafdeling” vindt u hierover meer informatie.
Ook bestaat de mogelijkheid om individueel lid te worden van de landelijke organisatie. Zie hiervoor de website van KBO-PCOB.

Missie en Visie
De missie en visie van KBO Provincie Utrecht zijn op genomen in de Lange Termijn Visie. Tevens geeft de Lange Termijn Visie inzicht in de te nemen acties m.b.t. de uitvoering van het beleid. Het beleid van KBO Provincie Utrecht is er op gericht om ondersteuning te geven aan de KBO-afdelingen in de provincie Utrecht; dit is de kerntaak van de Bond.
Op de terreinen communicatie en PR, zingeving en identiteit, individuele zorg en kaderbeleid en opleidingen behartigt de Bond de belangen van haar leden en van senioren in het algemeen. Dit doet de Bond bij voorkeur in samenwerking met de afdelingen, andere ouderenbonden en relevante partijen.

Kamer van koophandel
KBO Provincie Utrecht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 40479746 te Utrecht. Het fiscaalnummer is: 0089.65.298.

Organisatiestructuur
KBO Provincie Utrecht is een van de 11 (provinciale) bonden van de Unie KBO die op haar beurt is verenigd in de landelijke vereniging KBO-PCOB gevestigd aan de Ringwade 67 te Nieuwegein.
KBO Provincie Utrecht heeft als hoogste orgaan de Algemene Ledenvergadering, waar alle 18 afdelingen lid van zijn. Het bestuur van de Bond bestaat uit maximaal 6 personen en een in functie gekozen voorzitter.

Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de aansloten afdeling.
De Algemene Ledenvergadering heeft als kerntaak het scheppen van kaders voor het strategisch beleid, het goedkeuren van het te voeren strategisch beleid en de daarop gebaseerde begroting en het goedkeuren van het gevoerde beleid, inclusief het (financiële) jaarverslag.

Afdelingen overleg
Het afdelingenoverleg is een overleg tussen het bestuur en per afdeling een of meerdere vertegenwoordigers, om zo de communicatielijnen kort te houden en tevens te bewerkstelligen dat de afdelingen en het provinciale bestuur meer inzicht krijgen in hetgeen bij de afdelingen aan de orde is. Tevens kan de vergadering van het afdelingenoverleg gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van KBO Provincie Utrecht.

Bestuur
Het Bondsbestuur wordt gevormd door de in de Algemene Ledenvergadering gekozen bestuurders waarbij de Bondsvoorzitter in functie wordt gekozen. Een en ander zoals vastgelegd in de statuten. Zie verder hoofdstuk ‘Ons bestuur’.

Beloningsbeleid
De (vrijwillige) bestuursleden en vrijwilligers ontvangen onkosten- en reiskostenvergoeding op basis van declaraties.

Balans
De balans en de staat van baten en lasten met toelichting is te lezen in het recente jaarverslag van de Bond.