Er is geen gebruiker ingelogd

Advertenties
Anbi status

ANBI status

KBO Provincie Utrecht (Katholieke Bond van en voor Ouderen in de provincie Utrecht) is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling van schenkings- en successierechten onder het 0%-tarief. Conform de richtlijnen van de ANBI vindt u alle gegevens van de KBO Provincie Utrecht (ook genoemd Bond) op de website www.kboprovincieutrecht.nl.
Geregistreerde ANBI's vindt u ook op de website van de Belastingdienst.

KBO Provincie Utrecht
KBO Provincie Utrecht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 40479746 te Utrecht. Het fiscaalnummer is: 0089.65.298.

Doelstelling van de KBO Provincie Utrecht
KBO Provincie Utrecht is een organisatie van en voor ouderen en stelt zich ten doel de belangen van alle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen.
De Bond streeft ernaar de gelijkwaardigheid van de ouderen in de  samenleving gestalte te geven en te streven naar een optimaal welzijn voor ouderen.
De katholieke levensbeginselen vormen de grondslag van de vereniging.
De Unie KBO is de grootste seniorenorganisatie van Nederland, KBO Provincie Utrecht maakt deel uit van de Unie KBO. De vereniging biedt naast belangenbehartiging een uitgebreid scala aan opleidings- en ontspanningsactiviteiten. En van de belangrijkste doelstellingen van onze organisatie is de voorwaarden te scheppen voor senioren, zodat zij volwaardig en zelfbewust aan de samenleving kunnen deelnemen.

Beleidsplan

Ondersteuning aan de KBO-afdelingen in de provincie Utrecht is de kerntaak van de Bond.
Op de terreinen communicatie en PR, zingeving en identiteit, individuele zorg en kaderbeleid en opleidingen behartigt de Bond de belangen van haar leden en van senioren in het algemeen. Dit doet de Bond bij voorkeur in samenwerking met de afdelingen, andere ouderenbonden en relevante partijen. Beleid en Visie is vastgelegd in de Lange Termijn Visie, kortweg LTV.

Organisatiestructuur
KBO provincie Utrecht is een van de 11 (provinciale) bonden van de Unie KBO (www.uniekbo.nl).
KBO Provincie Utrecht heeft als hoogste orgaan de Algemene Ledenvergadering, waar alle 18 afdelingen lid van zijn. Het bestuur van de Bond bestaat uit maximaal 6 personen en een in functie gekozen voorzitter.

Ledenraad
De Algemene Ledenvergadering bestaat uit (twee vertegenwoordigers) per aansloten afdeling.
De Ledenraad heeft als kerntaak het scheppen van kaders voor het strategisch beleid, het goedkeuren van het te voeren strategisch beleid en de daarop gebaseerde begroting goed en het goedkeuren van het gevoerde beleid, inclusief het (financieel) jaarverslag.

Bestuur
Het Bondsbestuur wordt gevormd door de in de Algemene Ledenvergadering in functie te benoemen Bondsvoorzitter en maximaal zes personen uit de leden van de Bond, eveneens te benoemen door de Algemene Ledenvergadering.
De functies van het huidige bestuur leest u op de bestuurspagina.
Beloningsbeleid
De (vrijwillige) bestuursleden en vrijwilligers ontvangen onkosten- en reiskostenvergoeding op basis van declaraties.

Balans
De balans en de staat van baten en lasten met toelichting is te lezen in het meest recente jaarverslag van de Bond.