Naam

  • KBO Veenendaal (voluit: Katholieke Bond van en voor Ouderen te Veenendaal)
  • KBO Veenendaal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30228356 te Utrecht.
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 818258792.

DOELSTELLING:

Betreft: KBO-Veenendaal (Katholieke Bond van en voor Ouderen in Veenendaal)

De KBO afdeling Veenendaal behartigt op lokaal niveau de belangen van ouderen boven de leeftijd van 50 jaar door ondersteuning bij belastingaangiftes, zorgvragen en andere lastige vraagstukken. Tevens participeert de vereniging in lokale en regionale gremia over vitaal ouder worden en huisvesting voor ouderen.

De KBO Veenendaal draait volledig op participatie van vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers.

Op de website van de vereniging Veenendaal – KBO Utrecht (kboprovincieutrecht.nl)

wordt  verslag gedaan van de activiteiten en tevens publicatie van het financiële jaarverslag.

 BELEIDSPLAN:

  • Werving van inkomsten: deels door subsidie van de gemeente Veenendaal, deels door contributie van de leden (door de ALV vast te stellen), deels door donaties.
  • Beheer en besteding van het vermogen: beheer van de gelden door de penningmeester na goedkeuring van het bestuur. Het bestuur legt jaarlijks rekenschap af aan de ALV van de activiteiten en het financiële beleid.
  • ACTIVITEITEN:

Verder richt de afdeling zich in haar activiteiten op het welzijn van ouderen op lokaal niveau.

Er een groep vrijwilligers, die aandacht heeft voor de eenzamen onder de leden. Zij brengen regelmatige bezoekjes aan hen en schenken aandacht aan verjaardagen en jubilea. Voor alle leden worden maandelijks bijeenkomsten georganiseerd met steeds een thema, waarvoor vaak een gastspreker wordt uitgenodigd. Deze bijeenkomsten voorzien in een grote behoefte van de leden, met name door de sociale contacten die daar gelegd worden. Maandelijks wordt een Nieuwsbrief bezorgd bij de leden met de nodige weetjes en ingezonden artikelen van de leden. Daarnaast is er jaarlijks een aantal sociale activiteiten, zoals een dagexcursie, een gezamenlijk etentje, een Barbecue, Jeu de Boules-middag, en Kerstviering.

Bestuur

Het bestuur van de afdeling wordt gevormd door de in de Algemene Ledenvergadering in functie te benoemen voorzitter en maximaal zes personen uit de leden, eveneens te benoemen door de Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Jos Schilte, Voorzitter ,

Thea van Heumen, Secretaris ,

Nico Machiels, Penningmeester ,

Jan Bosman, Redactie en Productie Nieuwsbrief en organisatie van activiteiten en lezingen,

Elsemieke Camman, Notulist / Administratie,

Vincent Quint, Bestuurslid voor jonge senioren.

Beloning voor bestuurders.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Zij ontvangen slechts een onkostenvergoeding voor werkelijke gemaakte kosten.